Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadleśnictwa

Większość terenu Nadleśnictwa (76%) zajmują gleby brunatne i płowe. Rędziny występują na 16% administrowanego terenu, a pozostałe podtypy tj. gleby bielicowa, deluwialne, rdzawe i murszowe na powierzchni około 790ha (8%). Są to gleby bardzo żyzne i biologicznie czynne. Charakteryzujące się także dobrymi właściwościami fizyczno-chemicznymi.

Urodzajne gleby sprawiły, że obszar Nadleśnictwa to teren typowo rolniczy. Lasy wskutek rozwoju rolnictwa pozostały jedynie w mniejszych lub większych fragmentach na glebach płytkich lub też w miejscach o dużych spadkach gdzie rolnicze wykorzystanie gruntów byłoby nieopłacalne albo praktycznie niemożliwe. Stąd lesistość terenu administrowanego prze Nadleśnictwo wynosi niewiele ponad 8%.

Mała lesistość sprawia, że lasy stanowią bardzo ważny element krajobrazu i pełnią wiele nieocenionych funkcji. Poza produkcją odnawialnego surowca jakim jest drewno, mają niebagatelny wpływ na klimat. Umiejscowione na zboczach jarów i parowów, mają charakter glebochronny. Są również miejscem rekreacji i wypoczynku.

Na bardzo żyznych glebach w zdecydowanej większości wykształciło się siedlisko lasu wyżynnego (97,4%) jednego z najżyźniejszych siedlisk leśnych, które charakteryzuje bogactwo roślinności runa oraz różnorodność składu gatunkowego drzewostanów. W drzewostanach tut. Nadleśnictwa występują wszystkie lasotwórcze gatunki drzew w postaci litych drzewostanów dębowych, bukowych, sosnowych, brzozowych, topolowych lub też mieszanych dębowo-sosnowych, brzozowo-bukowych, brzozowo-dębowych, jodłowo-sosnowych, jodłowo-dębowych i innych. W domieszkach w różnych formach zmieszania, dominują: jawor, klon, lipa, grab, olcha.

Gatunkiem zajmującym największą powierzchnię Nadleśnictwa jest dąb-27,9%, a następnie buk-22,7%, sosna-22,3%, modrzew-6,1%, brzoza-5,9%, grab-5,2%, jodła-2,2% topola-1,2%. Pozostałe gatunki tj. świerk, klon, wiąz, jesion, olcha, akacja, osika pozostają na 4% powierzchni.