Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na stanowisko Specjalisty Służby Leśnej ds. Użytkowania lasu i marketingu

OGŁOSZENIE

Nadleśniczego Nadleśnictwa Miechów

w sprawie naboru na stanowisko

Specjalisty Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i marketingu

 

 1. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Miechów

Os. Kolejowe 54A

telefon 41/3825000

e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl

Tryb prowadzenia naboru:

Nabór prowadzony jest w oparciu o: „Regulamin naboru pracowników dla jednostek nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz biura RDLP w Krakowie”  wprowadzony zarządzeniem  nr 17 z dnia 14 lipca 2020 roku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i o  „ Regulamin wyłaniania kandydatów na wolne stanowisko pracy w Nadleśnictwie Miechów”  wprowadzony zarządzeniem nr 27 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miechów z dnia 17 lipca 2020 roku.

W naborze mogą uczestniczyć pracownicy obecnie zatrudnieni w PGL LP jak również byli pracownicy PGL LP, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 02.04.2020 r. w związku z wytycznymi dotyczącymi spójnej polityki kadrowej obowiązującymi od 03.04.2020 r.

Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Teresa Grotkiewicz – sekretarz nadleśnictwa (telefon 510 068 086).

2. Warunki zatrudnienia:

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z umową na czas określony – 6 miesięcy, a w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy z  możliwością umowy na czas nieokreślony.
 • Nadleśnictwo Miechów nie zapewnia mieszkania.

3. Wymagania formalne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty SL ds. użytkowania lasu i marketingu,
 • kwalifikacje wymagane dla stanowiska Specjalista Służby Leśnej określone w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej (Dz.U.Nr 11 z 2003r. poz.123),
 • biegła znajomość obsługi programów WORD, EXCEL,
 • prawo jazdy kat. „B” i gotowość wykorzystania samochodu prywatnego do spraw służbowych,
 • wykształcenie wyższe leśne,
 • ukończony staż w Lasach Państwowych zakończony egzaminem,
 • zdany egzamin do zatrudnienia w Służbie Leśnej,
 • znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu PLANOWANIE, GOSPODARKA TOWAROWA, ACER,
 • znajomość pakietu biurowego MS OFFICE,
 • doświadczenie zawodowe z zadaniami przewidzianymi dla specjalisty ds. użytkowania lasu i marketingu,
 • pożądane cechy osobowości: dyspozycyjność, dokładność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoki poziom kultury osobistej, odporność na stres.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalisty Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i marketingu:

Prowadzenie całokształtu spraw związanych z marketingiem, sprzedażą oraz pozyskaniem drewna,

w szczególności:

 • prowadzenie racjonalnego marketingu w zakresie sprzedaży drewna i pozostałych produktów leśnych na zasadzie najwyższej opłacalności,
 • sporządzanie rocznych planów sprzedaży drewna i przychodów, kontrola i korekta wielkości, kierunków i terminów sprzedaży,
 • nadzorowanie wykonania planu pozyskania drewna we współpracy ze specjalistą SL ds. gospodarki towarowej i sprzedaży drewna, kontrola i korekta wielkości pozyskania,
 • nadzór nad wykonaniem planu sprzedaży drewna i przychodów,
 • koordynacja w zakresie pozyskania drewna z bieżącymi potrzebami surowcowymi,
 • organizacja przetargów oraz sporządzanie dokumentacji przetargowej w zakresie sprzedaży drewna i obrotu produktami leśnym wg obowiązujących wytycznych,
 • obsługa aplikacji E-Drewno oraz Portalu Leśno-Drzewnego,
 • sporządzanie umów sprzedaży drewna w oparciu o wyniki rozstrzygniętych przetargów,
 • realizowanie umów sprzedaży na podpisanych warunkach z uwzględnieniem przyjętych harmonogramów – koordynacja wywozu drewna do firm realizujących umowy dotyczące zakupu drewna,
 • przygotowywanie informacji dot. realizacji umów zawartych na sprzedaż drewna z poszczególnymi odbiorcami,
 • analizowanie prawidłowości rotacji drewna w leśnictwach,
 • opracowywanie cennika sprzedaży detalicznej drewna i użytków ubocznych,
 • pozyskanie i sprzedaż drewna - prowadzenie całości spraw w SILP i ACER - ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i sporządzania planu pozyskania i sprzedaży,
 • aktualizacji systemu planów w zakresie pozyskania drewna,
 • obsługa interfejsu SILP/BRAKARZ – kontrola merytoryczna szacunków brakarskich,
 • prowadzenie całości spraw związanych z dokumentowaniem procesu sprzedaży w SILP i w sposób tradycyjny (EZD) - prowadzenie dokumentacji dotyczącej umów, aneksów do umów, protokołów dotyczących ustalenia dodatkowych warunków technicznych, itp.,
 • prowadzenie spraw związanych z procesem sprzedaży detalicznej - ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji poziomu cen detalicznych obowiązujących w nadleśnictwie oraz kierowania drewna z puli detalicznej do sprzedaży za pośrednictwem innych kanałów sprzedażowych,
 • sporządzenia regulaminów dotyczących sprzedaży i pozyskania drewna,
 • przygotowanie oferty sprzedaży surowca za pośrednictwem Portalu Leśno Drzewnego, e-drewna i innych form dopuszczalnych w PGL Lasy Państwowe
 • przygotowanie danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu wyboru wykonawcy usług z zakresu gospodarki leśnej w zakresie pozyskania i zrywki drewna (zamówienia publiczne),
 • kontrola i bieżący nadzór nad aktualizacją danych zawartych w szkicach zrębowych (Leśna Mapa Numeryczna).

5. Wymagane dokumenty i informacje:

 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • CV z dokładnym opisem przekroju pracy zawodowej opatrzone własnoręcznym podpisem, zawierający również adres e-mail do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe wymagane na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy, referencje(fakultatywnie),
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i uprawnieniach,
 • informacja dotycząca znajomości  języków obcych z określeniem stopnia znajomości,
 • klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na oferowanym stanowisku (zał nr 1 do ogłoszenia),
 • oświadczenie kandydata/ki o korzystaniu z pełni zdolności do czynności prawnych i posiadaniu obywatelstwa polskiego, braku karalności oraz  braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • oświadczenie kandydata „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nadleśnictwo Miechów w Miechowie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko specjalisty Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i marketingu, zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
 • oświadczenie, że kandydat zapoznał się z „Regulaminem naboru na wolne stanowiska  pracy", wprowadzonym Zarządzeniem Nr. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie z dnia 14 lipca 2020 roku, oraz że poddaje się dobrowolnie procesowi rekrutacji na określone w ogłoszeniu stanowisko, (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

6. Składanie ofert:

 • Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych i opisanych  pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Nadleśnictwo Miechów os. Kolejowe 54A, 32-200 Miechów z dopiskiem „ Nabór na stanowisko specjalisty Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i marketingu”. W przypadku dokumentów nadesłanych pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu.
 • Oryginały dokumentów, które załączone są w formie kserokopii, należy okazać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Ostateczny termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.00.
 • Oferty dostarczone poza postepowaniem rekrutacyjnym lub po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Oferty takie, wraz z załączonymi dokumentami pozostają do odbioru w siedzibie Pracodawcy w terminie 1 miesiąca od dnia ich doręczenia, po tym terminie zostaną zniszczone.
 • Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Spośród nadesłanych ofert Nadleśniczy zaprosi do II etapu rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna) wybrane osoby.
 • Na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020 r. zostaną zaproszeni tylko Ci kandydaci, którzy spełniają wymagania oczekiwane na stanowisku.
 • Nadleśnictwo nie odsyła złożonych dokumentów oraz nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem.