Lista aktualności Lista aktualności

Mała retencja nizinna

Planowany okres realizacji: 2016 – 2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest okresowe retencjonowanie wody, w czasie trwania spływu z deszczy nawalnych, celem spowolnienia i złagodzenia ich spływu do niżej położonego rowu melioracyjnego przebiegającego przez wieś Cisie. W tym celu planuje się budowę zespołu suchych zbiorników retencyjnych w dolinie leśnej rynny erozyjnej która powstała na przebiegu starej gruntowej drogi leśnej. Rynna erozyjna wytworzyła się samoczynnie skutkiem porywania gruntu przez przepływające drogą wody opadowe. Obecnie, będąc coraz głębszą, rynna zagraża wystąpieniem w przyszłości osunięć gruntu leśnego w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Rynna przyspiesza odbiór i przepływ wód dlatego wskazane jest wykonanie inwestycji przeciwdziałającej temu przyspieszeniu.

    Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmują one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

• odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej

• minimalizacja skutków suszy

• likwidacja skutków zmiany naturalnych stosunków wodnych w lasach

• przeciwdziałanie skutkom powodzi na zamieszkałym terenie wsi Cisie.

Nadleśnictwo zaangażowane w realizację projektu będzie realizować inwestycje związane z:

• budową czterech grobli/tam przegradzających w czterech miejscach niecki terenowe otaczające rynnę erozyjną, tak aby za groblami/tamami utworzyć miejsca gdzie zatrzymywana będzie na krótko woda

• tamy przegradzające wykonane będą w sposób zapewniający czasowe zatrzymanie nadmiaru wody, której spowolniony odpływ będzie następowało poprzez:

           • odpływ dolny w celu zapewnienia stałego, niewielkiego odpływu wód opadowych przelew górny w celu odprowadzenia przelewu zgromadzonej w zbiorniku wody,

           • przewał (przelew) powierzchniowy dla odprowadzenia wód nadzwyczajnych oraz jako rezerwa odprowadzenia na wypadek utraty drożności (zamulenia) odpływu i przelewu. Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.

Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie:

wybudowanie obiektów małej retencji nizinnej w ilości 4 szt. o łącznej pojemności: 3200m3.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 721 815,34 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 030 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 1 030 000,00 zł.

W Nadleśnictwie Miechów projekt będzie obejmował zabezpieczenie przeciwerozyjne infrastruktury leśnej w leśnictwie Trąby oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe zamieszkałych terenów wsi Cisie.

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie biorących udział w realizacji projektów współfinansowanych z POIiŚ nadzorowanych przez CKPŚ: Brzesko, Dębica, Gorlice, Gromnik, Krościenko, Krzeszowice, Limanowa, Łosie, Myślenice, Miechów, Nawojowa, Niepołomice, Nowy Trag, Piwniczna, Stary Sącz.