Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na stanowisko księgowego/ej

OGŁOSZENIE

Nadleśniczego Nadleśnictwa Miechów
w sprawie naboru na stanowisko Księgowego/ej

 

  1. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Miechów

Os. Kolejowe 54A

telefon 41/3825000

e-mail: miechow@krakow.lasy.gov.pl

Tryb prowadzenia naboru:

Nabór prowadzony jest w oparciu o: „Regulamin naboru pracowników dla jednostek nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz biura RDLP w Krakowie”  wprowadzony zarządzeniem  nr 17 z dnia 14 lipca 2020 roku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i  o „ Regulamin wyłaniania kandydatów na wolne stanowiska pracy w Nadleśnictwie Miechów”  wprowadzony zarządzeniem nr 27 Nadleśniczego Nadleśnictwa Miechów z dnia 17 lipca 2020 roku.
W naborze mogą uczestniczyć pracownicy obecnie zatrudnieni w PGL LP jak również byli pracownicy PGL LP, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 02.04.2020 r. w związku z wytycznymi dotyczącymi spójnej polityki kadrowej obowiązującymi od 03.04.2020 r.

Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Teresa Grotkiewicz – sekretarz nadleśnictwa (telefon 510 068 086).

   2. Warunki zatrudnienia:

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy z umową na czas określony – 6 miesięcy,
  a w przypadku spełnienia oczekiwań pracodawcy z  możliwością umowy na czas nieokreślony.
 • Nadleśnictwo Miechów nie zapewnia mieszkania.
 1. Wymagania formalne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowego,
 • wykształcenie średnie ekonomiczne i rok pracy na stanowisku księgowej lub wyższe(kierunek finanse lub rachunkowość),
 • znajomość przepisów o rachunkowości oraz prawa podatkowego w zakresie podatku VAT, PDOF i PDOP,
 • znajomość obsługi programów WORD,EXEL,
 • znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, w szczególności modułów „Finanse i księgowość” .
 1. Warunki dodatkowe:
 • znajomość zasad księgowania,
 • znajomość przepisów ZUS
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku księgowego:
 • dekretacja i księgowanie dowodów zewnętrznych oraz dowodów wewnętrznych,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątku,
 • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowych z ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z US,
 • sporządzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń z zakresu podatku VAT,
 • rozliczanie należności i zobowiązań , w tym naliczanie odsetek,
 • prowadzenie innych spraw zleconych przez głównego księgowego.
 1. Wymagane dokumenty i informacje:
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • CV z dokładnym opisem przekroju pracy zawodowej opatrzone własnoręcznym podpisem, zawierający również adres e-mail do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe wymagane na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy, referencje(fakultatywnie),
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i uprawnieniach,
 • informacja dotycząca znajomości  języków obcych z określeniem stopnia znajomości,
 • klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na oferowanym stanowisku (zał nr 1 do ogłoszenia),
 • oświadczenie kandydata/ki o korzystaniu z pełni zdolności do czynności prawnych i posiadaniu obywatelstwa polskiego, braku karalności oraz  braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • oświadczenie kandydata „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nadleśnictwo Miechów w Miechowie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko księgowego/j”, zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
 • oświadczenie, że kandydat zapoznał się z „Regulaminem naboru na wolne stanowiska  pracy", wprowadzonym Zarządzeniem Nr 17 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie z dnia 14 lipca 2020 roku, oraz że poddaje się dobrowolnie procesowi rekrutacji na określone w ogłoszeniu stanowisko, (załącznik nr 4 do ogłoszenia),
 1. Składanie ofert:
 • Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych i opisanych  pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Nadleśnictwo Miechów os. Kolejowe 54A, 32-200 Miechów z dopiskiem „ Nabór na stanowisko księgowego/ej”. W przypadku dokumentów nadesłanych pocztą, decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu.
 • Oryginały dokumentów, które załączone są w formie kserokopii, należy okazać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Ostateczny termin składania dokumentów upływa 7 sierpnia  2020 r. o godzinie 10:00.
 • Oferty dostarczone poza postepowaniem rekrutacyjnym lub po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Oferty takie, wraz z załączonymi dokumentami pozostają do odbioru w siedzibie Pracodawcy w terminie 1 miesiąca od dnia ich doręczenia, po tym terminie zostaną zniszczone.
 • Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020 roku.
  zostaną zaproszeni tylko Ci kandydaci, którzy spełniają wymagania oczekiwane na stanowisku,
 • Nadleśnictwo nie odsyła złożonych dokumentów oraz nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem.