Ochrona lasu

W wyniku dbałości leśników o szeroko rozumiane środowisko przyrodnicze tworzące ekosystem leśny oraz prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej, aktualny stan zdrowotny i sanitarny naszych lasów jest dobry.

Posusz w drzewostanach występuje rzadko i jest usuwany na bieżąco za wyjątkiem miejsc, gdzie się go z uwagi na rolę, jaką pełni w środowisku leśnym dając miejsca bytowania wielu organizmom.

Do istotnych czynników abiotycznych zagrażających miechowskim lasom, zaliczyć należy wiatry wywalające, które powodują szkody w formie wywrotów i złomów, a także przymrozki. Te drugie większe znaczenie mają w produkcji szkółkarskiej , ale także w sztucznych uprawach zakładanych w terenach zmrozowiskowych-dolinach i obniżeniach terenu.

Grupę czynników biotycznych zagrażających lasom stanowią szkodliwe owady, grzyby orz szkody od zwierzyny. W Nadleśnictwie nie występują istotne zagrożenia ze strony szkodliwych owadów i chorób grzybowych, dlatego też zadania ochronne realizowane są głównie przez monitoring stanu lasu i działania profilaktyczne, a zabiegi ochronne sporadycznie potrzebne były tylko przy produkcji materiału szkółkarskiego. Areał występowania opieńki jest dość duży, ale grzyby przyjmując formę saprofityczną nie powoduje skutków o znaczeniu gospodarczym. Większe znaczenie ma natomiast mącznik dębu, którego aktywność corocznie zmienia się w zależności od warunków pogodowych. Dzięki systematycznemu usuwaniu drzew trocinowych, złomów i wywrotów, wykładaniu pułapek feromonowych i klasycznych, nie ma także większego zagrożeniu ze strony szkodników owadzich.

Dużym problemem Nadleśnictwa są zniszczenia w uprawach powodowane przez zwierzynę, głównie  sarnę i zająca. Istotnym elementem ochrony lasu jest więc zabezpieczenie upraw i drzewostanów młodszych klas wieku przez szkodami od zwierzyny poprzez grodzenie nowozakładanych upraw złożonych z gatunków liściastych i jodły oraz zabezpieczenie młodych drzewek repelentami przez zgryzaniem i spałowaniem (średnio 130ha rocznie). Zabiegi te znajdują uzasadnienie przy jednoczesnej regulacji zagęszczania liczebności zwierzyny i kształtowaniu naturalnej struktury wiekowej oraz zapewnieniu właściwej bazy pokarmowej.

Najtrudniejsze jest jednak zapobieganie szkodom antropogenicznych. Oprócz negatywnegowpływu przemysłu, człowiek szkodzi lasom śmiecąc, zbierając rośliny chronione i rzadkie (głównie konwalię majową i pełnik europejski), kradnąc sadzonki, choinki i stroisz, a także niszcząc rogatki i tablice ostrzegawcze. Dużym problemem są dzikie wysypiska śmieci. Oprócz akcji oczyszczania lasów ze śmieci, istotną rolę odgrywa w tym względzie prowadzenie działalności edukacyjnej, która ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu stanu środowiska na życie człowieka.

Kolejnym przejawem szkodliwego działania człowieka na lasy Nadleśnictwa są zdarzające się pożary.

Nadleśnictwo Miechów zostało zakwalifikowane do III kategorii zagrożenia pożarowego. Na szczęście na tutejszych siedliskach roślinność zielna szybko i bujnie się rozwija i pożarów mamy niewiele. Przeważają też drzewostany liściaste.  W 2013r. odnotowano jeden pożar
w  Leśnictwie Goszcza Uroczysko „Michałowice" oddz. 392i ogólna powierzchnia 0,71ha.   Najbardziej niebezpieczne jest wiosenne, bezmyślne wypalanie traw na łąkach. Niestety nie pomagają apele w mediach, ani nawet kary nakładane przez Straż Pożarną. Nadleśnictwo podejmuje szereg działań w celu zminimalizowania zagrożenia pożarowego m.in. poprzez wystawianie tablic ostrzegawczych i informacyjnych oraz porządkowanie terenu wzdłuż dróg. W nadleśnictwie znajduje się baza sprzętu ppoż. W czasie suszy pracownicy Służby Leśnej dyżurują w leśniczówkach, a w razie potrzeby uruchamia się patrole piesze i wprowadza czasowy zakaz wstępu do lasu. Jednak profilaktyka to za mało. Każdy, kto spędza czas w lesie i nie chce być sprawcą pożaru, powinien stosować się do ostrzeżeń i ewentualnych zakazów, zwłaszcza tych dotyczących rozniecania ognia.

Zauważyłeś ogień w lesie  - ALARMUJ
tel. Nadleśnictwa Miechów (41) 382-50-00, 07,16

Telefon alarmowe – 998, 112

Telefony do pełnomocników Nadleśniczego:

Tamara Kostrzewska-Świerk – 041 382-50-08, kom. 883-307-315

Andrzej Brak – 041 382-50-09, kom. 510-068-611

Nie wypalaj traw w pobliżu lasu, nie zaśmiecaj terenów leśnych !