Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. i Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 18 maja 1994r. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo dzieli się na leśnictwa.

Nadleśniczy - prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie Planu Urządzania Lasu oraz odpowiada za stan lasu.


Zastępca Nadleśniczego – kieruje pracami Działu Gospodarki Leśnej i leśnictw.


Inżynier Nadzoru – prowadzi kontrole wewnętrzne, dotyczące prawidłowości realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej.


Straż Leśna – zajmuje się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony mienia.


Dział Gospodarki Leśnej – prowadzi zagadnienia z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu, ochrony lasu i przyrody, stanu posiadania oraz działań marketingowych. Prowadzi edukację ekologiczną społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i młodzieży.


Sekretarz Nadleśnictwa – prowadzi sprawy osobowe, kieruje Działem Administracyjno-Gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługa administracyjną nadleśnictwa.


Dział Administracyjno-Gospodarczy – zajmuje się administrowaniem nieruchomościami oraz majątkiem ruchomym nadleśnictwa.


Leśniczowie – prowadzą wszystkie sprawy z zakresu gospodarki leśnej, na terenie swojego leśnictwa.