Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzania lasu, sporządzonych na okresy 10-letnie. Wykonują je wyspecjalizowane jednostki, między innymi Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Sporządzanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. W jej trakcie określa się szereg cech drzewostanów takich jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy i zdrowotny. W wytycznych przewidzianych do realizacji w okresie obowiązywania planu uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje jakie pełnią lasy w konkretnym nadleśnictwie.

Plan urządzenia lasu zawiera:

- opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,

- analizę gospodarki leśnej minionego okresu,

- zadania z zakresu pozyskania drewna, odnowień i zalesień, pielęgnacji i ochrony lasu, gospodarki łowieckiej i tworzenia infrastruktury leśnej (budownictwo drogowe i kubaturowe),

- program ochrony przyrody.

Plan urządzenia lasu, po przejściu etapu konsultacji społecznych, zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska i staje się głównym dokumentem w oparciu o który nadleśniczy prowadzi gospodarkę leśną.

Nadleśnictwo posiada plan urządzenia lasu na lata 2013-2022. został on zatwierdzony decyzją  Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2013 r. znak: DLP-611-69/52213/13/LP

Część opisowa Planu Urządzenia Lasu (PUL) zawarta jest w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_miechow/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa