Historia

Najwcześniejsze zapiski dotyczące leśnictwa rządowego na terenie powiatu miechowskiego, informują o powstaniu w maju 1826r. Leśnictwa Lasów Rządowych w Miechowie

 Podlegało ono Sekcji Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Województwa Krakowskiego. Leśnictwem kierował nadleśniczy, a obsługę kancelaryjną prowadził pisarz.

Terytorialnie Leśnictwo Miechów podzielone było na 4 straże. W 1835 r. były to:

-   Straż Dzwonowice,

-  Straż Jeziorowice,

-  Straż Nasiechowice,

- Straż Imbramowice .

Obsada straży prowadziła gospodarkę leśną, natomiast ochronę nadzorowanych lasów zapewniało 42 strzelców.

Powierzchnia ówczesnego Leśnictwa Miechów wynosiła około 6300ha. Zasięg terytorialny porównywalny był do zasięgu Nadleśnictwa Miechów w latach 1973-1978, a więc kiedy Nadleśnictwo składało się z obrębów Książ Wielki, Miechów, Skała i Pilica. Taki stan organizacyjny utrzymywał się najprawdopodobniej do czasu powstania styczniowego. Po powstaniu w  organizacji leśnictwa nastąpiły zmiany, wskutek których lasy rządowe tut. powiatu, jako obręb Miechów, weszły w skład ówczesnego Nadleśnictwa Słomniki.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. i przejęciu przez Państwo państwowych obiektów leśnych od rządów okupacyjnych i przyłączeniu do nich w 1920r. lasów donacyjnych, utworzono Nadleśnictwo Miechów, które podlegało Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła 3662ha. Na to składało się 141 oddziałów w 45 kompleksach. Nadleśnictwo tworzyły 3 leśnictwa: Sosnówka, Miechów  oraz Słomniki.

Po II wojnie światowej Nadleśnictwo Miechów, w następstwie zmian zasięgu terytorialnego, a także dekretu PKWN odradza się w nowych granicach. W jego skład wchodzą dawne lasy państwowe o pow. 1879ha oraz lasy przejęte w oparciu o dekret nacjonalizacyjny, co w sumie daje powierzchnię ca 4060ha. Administracyjnie Nadleśnictwo podlegało Dyrekcji LP w Krakowie i podzielone było na 7 leśnictw:  Biórków, Chodówki, Goszcza, Klonów, Sosnówka, Wysocice, Sterczów.

 Z dniem 1 stycznia 1973r, Nadleśnictwo Miechów wzbogaca się, w wyniku reorganizacji,o byłe Nadleśnictwa: Książ Wielki, Skała i Pilica.

W roku 1977 w ramach dostosowywania zasięgu granic OZLP Katowice  do podziału administracyjnego kraju obręb Pilica przekazany został do Nadleśnictwa Olkusz. 
W  następstwie tego Nadleśnictwo zarządza  dziś gruntami Skarbu Państwa  o powierzchni 11 605,61 (z czego 11 296,59 ha to grunty leśne) w granicach 9 leśnictw – Opacz, Chrusty, Trąby, Tunel, Klonów, Sosnówka,  Trzyciąż, Skała, Goszcza.