Ochrona gatunkowa

Na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004r. (D.U. 2004 Nr 92 poz.888) ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Na terenie Nadleśnictwa Miechów występuje 77 gatunków roślin chronionych, z czego 6 gatunków występuje prawdopodobnie. Spośród tych roślin 65 podlega ochronie ścisłej (wykluczenie jakiejkolwiek ingerencji człowieka), a 12 ochronie częściowej (dopuszczone pewne zabiegi gospodarcze).
Oto kilka gatunków roślin chronionych występujących na terenach Nadleśnictwa Miechów.
- ciemiężyca zielona,
- orlik,
- pełnik europejski,
- dziewięćsił popłocholistny,
- miłek wiosenny,
- lilia złotogłów,
- wawrzynek wilczełyko,
- kosaciec bezlistny,
- obuwik pospolity,
- konwalia majowa.