Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na terenie Europy.

Ochrona gatunkowa

Na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004r. (D.U. 2004 Nr 92 poz.888) ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody to obszar objęty prawną ochroną dla zachowania ekosystemów w stanie naturalnym lub mało zmienionym, obejmujący określone gatunki roślin i zwierząt oraz elementy przyrody nieożywionej mających istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych lub krajobrazowych.